รายงานผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย

ประเภทผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย
Drag files Here
or browser your computer
ชื่อผลิตภัณฑ์*

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย
รายละเอียดข้อมูลที่แสดงบนฉลาก*

ตรวจสอบจากฐานข้อมูล อย. ตรวจสอบ​
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

ข้อสงสัยอื่น ๆ
ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์*
ผลการตรวจสอบ
Drag files Here
or browser your computer
สถานที่พบผลิตภัณฑ์
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ที่มาของผลิตภัณฑ์
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : วิทยุ
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : โทรทัศน์
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : อินเทอร์เน็ต
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : ตลาดนัด
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : ศาสนสถาน
ประเภทศาสนสถาน
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : ร้านขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : สถานพยาบาลภาคเอกชน
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : สถานพยาบาลภาครัฐ
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : บุคคลอื่น ๆ แนะนำ
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : รถเร่/คนเร่/ขายตรง
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของผลิตภัณฑ์ : อื่น ๆ
Drag files Here
or browser your computer