รายงานโฆษณาเกินจริงหรือเข้าข่ายห้ามโฆษณา

ข้อมูลโฆษณา
ชื่อที่ใช้ในการโฆษณา*

ข้อมูลที่ใช้ในการโฆษณา

Drag files Here
or browser your computer
วัตถุประสงค์ของโฆษณา

ที่มาของโฆษณา
ที่มาของโฆษณา : วิทยุ
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของโฆษณา : โทรทัศน์
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของโฆษณา : อินเทอร์เน็ต
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของโฆษณา : ตลาดนัด
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของโฆษณา : ศาสนสถาน
ประเภทศาสนสถาน
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของโฆษณา : ร้านขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของโฆษณา : สถานพยาบาลภาคเอกชน
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของโฆษณา : สถานพยาบาลภาครัฐ
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของโฆษณา : บุคคลอื่น ๆ แนะนำ
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของโฆษณา : รถเร่/คนเร่/ขายตรง
Drag files Here
or browser your computer
ที่มาของโฆษณา : อื่น ๆ
Drag files Here
or browser your computer